Wykaz opłat za egzamin państwowy w WORD Bytom – Szkoła Jazdy Expert wymienia:

6 września 2023

Aktualne stawki opłat za egzaminy państwowe określa Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Dz.U woj. śląskiego, poz. 1214)

KategoriaTeoretycznyPraktyczny
A, A1, A2, AM50 zł200 zł
B, B150 zł200 zł
C1, D1, T50 zł200 zł
B+E250 zł
B96200 zł
C, D50 zł250 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E250 zł
POZWOLENIE50 zł200 zł


Opłaty (wyłącznie za egzamin) należy wnosić na konto:

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym prosimy, aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko oraz adres osoby egzaminowanej, a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej (która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie podchodziła do egzaminu) oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).

Informujemy, iż na podstawie art. 6 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

 Uwaga!

Opłaty dokonywane przez podmioty inne niż osoby egzaminowane, np. przez podmioty szkolące, muszą umożliwiać identyfikację osoby, w której imieniu są dokonywane tj. muszą w tytule zawierać nazwisko, imię i numer pesel (w razie jego braku adres osoby). Jeżeli nie będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby której należy przypisać wpłatę, nie będzie ona przyjmowana!

Jeżeli podmiot uzgodni z WORD dokonanie opłaty zbiorczej (za więcej niż jedną osobę egzaminowaną), to jest zobowiązany przesłać na adresy ksiegowosc@word.katowice.pl oraz info@word.katowice.pl zestawienie w pliku MS Excel 97-2003 (do pobrania poniżej) jednoznacznie wskazujące osoby i kwoty zgodnie z załączonym wzorem. Tytuł wpłaty musi być identyczny z tytułem maila zawierającego zestawienie szczegółowe do wpłaty (umożliwiać przypisanie zestawienia do pozycji przelewu). Suma kwot widniejących w zestawieniu musi być identyczna z kwotą przelewu. Opłaty zbiorcze bez zestawienia lub na kwotę inną niż w zestawieniu, nie będą przyjmowane. Jednocześnie informujemy, że na wprowadzenie danych o osobach, których wpłata zbiorcza dotyczy do systemu, WORD potrzebuje do 2 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto. Do momentu wprowadzenia danych do systemu nie ma możliwości ustalenia terminu egzaminu dla osób, których wpłata zbiorcza dotyczy. Prosimy o dokonywanie wpłat zbiorczych i wysyłanie zestawień z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie utrudniać swoim kursantom ustalania terminów egzaminów.

W Oddziałach Terenowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach istnieje możliwość dokonania płatności za egzaminy kartą płatniczą. Operator płatności PWPW pobiera prowizję za dokonanie każdej płatności w wysokości: 2 zł.

System rezerwacji internetowych Info-Car nie uwzględnia opłat za egzaminy wniesionych na konto WORD – w czasie rezerwacji należy wnieść opłatę za egzamin wyłącznie za pośrednictwem tego systemu i w sposób przezeń wskazany.