Egzamin teoretyczny – jak wygląda egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Szkoła Jazdy z Radzionkowa objaśnia:

6 września 2023

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożeń związanych z ruchem drogowym, obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdzi twoją tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Pamiętaj, że  do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany  w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym, przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD.

Egzamin teoretyczny przebiega w następujący sposób:

Część podstawowa testu składa się z 20 pytań. W części tej na pytanie udzielamy jednej odpowiedzi: TAK lub NIE. Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. W czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi możesz dowolnie zmieniać odpowiedź na wyświetlane pytanie.

Po zakończeniu części podstawowej egzaminu teoretycznego program przejdzie do części specjalistycznej składającej się z 12 pytań. W tej części dla każdego pytania są trzy odpowiedzi A, B, C, z których tylko jedna jest prawidłowa. Na przeczytanie pytania i wybranie odpowiedzi masz 50 sekund.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź, dla której przypisana jest odpowiednia liczba punktów:

  1. 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Uzyskasz wynik pozytywny zdobywając co najmniej 68 punktów. Czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.