Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy – Nauka Jazdy z Bytomia wyjaśnia:

6 września 2023

Do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Uwaga!
Do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy nie uprawnia okazanie aplikacji  mObywatel w urządzeniu mobilnym.


Udając się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 3. zdjęcie które powinno być kolorowe, aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), wyraźne, ostre, wykonane na jednolitym jasnym tle, w wymiarach: 35 x 45 mm, powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli jest wymagana.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz składa odpowiednio:

 1. dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 2. wniosek wraz z oświadczeniem ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli egzamin ma być prowadzony wskazanym pojazdem podmiotu szkolącego, który prowadził szkolenie;
 3. wniosek o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego, w przypadku gdy egzamin odbywa się na pojeździe osoby niepełnosprawnej;
 4. wniosek o udział w egzaminie instruktora, który przeprowadzał szkolenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.